Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2020-2021 навчальному році

Студенти, які здобувають вищу освіту за бакалаврським рівнем, а також магістерським рівнем галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», у 3 та 4 семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській дисципліні на семестр. Обсяг навчальних дисциплін за вибором становить 3 кредити ЄКТС, підсумковий семестровий контроль - залік.

Перелік міжфакультетських вибіркових навчальних дисциплін

Студенти, які здобувають вищу освіту за бакалаврським рівнем, а також магістерським рівнем галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», у 3 та 4 семестрах обирають для вивчення по одній навчальній дисципліні на семестр з переліку факультетських вибіркових навчальних дисциплін. Обсяг навчальних дисциплін за вибором становить 4 кредити ЄКТС, підсумковий семестровий контроль - залік.

Перелік факультетських вибіркових навчальних дисциплін

Студенти, які здобувають вищу освіту за бакалаврським і магістерським  рівнем, здійснюють вибір навчальних дисциплін в межах переліку вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми, на якій вони навчаються, або з інших освітньо-професійних програм того ж освітнього рівня. А також студенти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Вибіркові навчальні дисципліни освітньо-професійних програм

Інструкція щодо вибору навчальних дисциплін

 

 

Результати вибору студентами міжфакультетських навчальних дисциплін

у 2020-2021 навчальному році

 

Результати вибору студентами факультетських навчальних дисциплін

у 2020-2021 навчальному році