Вектори діяльності

Основні завдання психологічної служби ПДАУ полягають у:

 • сприянні повноцінному розвитку особистості студентів на відповідному віковому етапі, створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика – психологічне обстеження студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів із метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика – розроблення та застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Психологічна служба ПДАУ функціонує на трьох рівнях:

 • науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку та формування особистості студента з метою розроблення методів і методик професійного застосування психологічних знань;
 • прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання та виховання, включаючи розроблення навчальних програм, підручників, професійну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців;
 • практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу практичних психологів та педагогів у вищому навчальному закладі.

Основні напрями діяльності психологічної служби

Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в вищому навчальному закладі;
 • превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції й злочинності тощо.

Зміст діяльності психологічної служби

Психологічна служба Полтавського державного аграрного університету:

 • забезпечує діяльність психологічної служби ПДАУ;
 • надає методичну, інформаційну підтримку кожному учаснику навчально-виховного процесу;
 • бере участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, їх атестації та професійного зростання, кадровому забезпеченні психологічної служби;
 • координує науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
 • бере участь в оцінювані, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в ПДАУ;
 • впроваджує досягнення психологічної науки та передового досвіду.

Психологічна служба Полтавського державного аграрного університету організує діяльність «Телефонів довіри», кабінетів корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних консультаційних пунктів, реабілітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб університету.

Співробітники психологічної служби Полтавського державного аграрного університету:

 • беруть участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • проводять психолого-педагогічну діагностику готовності студентів до навчання та сприяють їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагають у оволодінні майбутньою професією згідно з рівнем психічного розвитку;
 • розробляють та впроваджують розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей студентів;
 • сприяють вибору студентами професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готуючи їх до свідомого життя; здійснюють превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед молоді;
 • проводять психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки студентів;
 • формують психологічну культуру студентів, педагогів та інших учасників навчально-виховного процесу університету, консультують з питань психології, педагогіки та соціології їхнього практичного використання в організації навчально-виховного процесу;
 • вивчають та оцінюють особливості діяльності і розвитку студентів, мікроколективу студентського колективу в цілому, молодіжних та громадських організацій;
 • досліджують спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на студентів;
 • прогнозують на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості студента чи групи; прогнозують результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 • дають рекомендації студентам, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надають необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу молодіжним громадським організаціям, студентам, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • сприяють захисту прав студентів, представляють їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;
 • беруть участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяють попередженню негативних явищ серед студентів; здійснюють соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій студентів; сприяють соціальному і професійному визначенню особистості, дбають про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.