ОНП 133 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Назва анкети

        1. Анкета для зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців, керівників від баз практики) щодо реалізації ОПП

        2. Анкета оцінювання якості навчання за ОПП та задоволеності здобувачів вищої освіти освітніми послугами

        3. Анкета опитування учасників освітнього процесу щодо сильних та слабких сторін ОПП

        4. Анкета щодо оцінювання якості та підходів до викладання навчальних дисциплін за ОПП

        5. Анкета щодо оцінки залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи (досліджень)

        6. Анкета щодо якості та ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти

        8. Анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості системи контрольних заходів та критеріїв оцінювання результатів знань

        9. Моніторинг якості підготовки в аспірантурі

        10. Анкетування здобувачів вищої освіти щодо програм академічної мобільності

        11. Анкетування здобувачів вищої освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності

 

Результати