Напрями науково-методичної роботи кафедри

    • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
    • створення навчально-методичних комплексів та силабусів з дисциплін і спеціальностей згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
    • удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
    • визначення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
    • методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;
    • організація підвищення педагогічної майстерності викладачів;
    • методична допомога в роботі кураторів академічних груп (Школа кураторів);
    • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою (в друкованому та електронному вигляді);
    • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
    • аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;
    • участь у науково-методичних конференціях.