Круглий стіл за результатами проходження переддипломної практики

Метою освітньо-професійної програми Біотехнології та біоінженерія є підготовка фахівців, здатних до комплексного виконання проєктно-технологічних розрахунків і здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів і продуктів їхньої життєдіяльності. Це можливо не лише завдяки вивченню обов'язкових освітніх компонент, а й шляхом набуття навичок практичної діяльності під час проходження практики, зокрема переддипломної, на провідних підприємствах галузі. Цілями практики є поглиблення та вдосконалення компетентностей, отриманих у період навчання в університеті, опрацювання та збір у виробничих умовах матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, набуття досвіду роботи за обраною професією.
Проходження переддипломної практики сприяє поглибленню загальних і фахових компетентностей, серед яких: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  здатність вчитися та опановувати сучасні знання;  навички здійснення безпечної діяльності; прагнення до збереження навколишнього середовища; здатність складати технологічні схеми виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення;  здатність складати апаратурні схеми виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення;  здатність застосовувати на практиці методи та засоби автоматизованого проєктування виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення; здатність оцінювати ефективність біотехнологічного процесу.
Своїми враженнями про зміст переддипломної практики, набуті навички та отримані результати поділилися студенти 4 курсу під час круглого столу, який відбувся 21 лютого 2024 року. У роботі круглого столу взяли участь гарант освітньої програми Сергій Корінний, професорки кафедри Валентина Крикунова та Тамара Сахно, які були членами комісії із захисту звітів, стейкхолдер Артем Саєнко, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача лабораторії генетики Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, а також завідувачка кафедри Таміла Ромашко, завідувачка навчально-наукової лабораторії «Загальної біотехнології» Катерина Благодарь і студенти 3 курсу.

  

  

  

Студенти представили свої звіти-презентації для ознайомлення учасників засідання зі структурою підприємств, на яких вони проходили практику, з продукцією, яку виготовляє підприємство, та своїми напрацюваннями. Зокрема це такі підприємства, як ПП «Білоцерківська агропромислова група», ТОВ «РОСТ АГРО» та  лабораторія генетики Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, а також навчально-наукова лабораторія «Загальної біотехнології» кафедри біотехнології та хімії Полтавського державного аграрного університету. Студенти також поділилися знаннями та враженнями, які отримали під час проходження практики на підприємствах і в лабораторіях.
Після закінчення круглого столу Артем Михайлович побажав студентам успіхів у подальшій науковій діяльності та написанні кваліфікаційних робіт на основі отриманих даних під час проходження практики.
Співробітники кафедри біотехнології та хімії щиро вдячні Артему Саєнку за плідну співпрацю.