Бібліотека юридичної літератури

Шановні студенти та колеги викладачі!

У бібліотеці Полтавського державного аграрного університету можна ознайомитися з фаховими періодичними виданнями:

Вісник Національної академії правових наук України : наук. юрид. журн. / НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків. Електронний архів публікацій.

Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. / Аудиторська фірма «Аналітик», Нац. акад. внутр. справ України. – Київ. Електронний архів публікацій.

Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. журн. / НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України [та ін.]. – Київ. Електронний архів публікацій.

Право України : щоміс. юрид. журн. / Нац. акад.. прав. наук України [та ін.]. – Київ. Електронний архів публікацій.

Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часоп. / Київ. унт права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – Київ. Електронний архів публікацій.

Робота з електронним каталогом бібліотеки ПДАУ.

З метою реалізації можливості працювати з юридичною навчальною літературою дистанційно, що особливо важливо в період карантинних обмежень, кафедра підприємництва і права організувала доступ до актуальних навчальних посібників через корпоративні акаунти, які є у кожного з Вас. 

 Матеріали захищені від завантаження та друку. З паперовими варіантами представлених навчальних посібників можна ознайомитися у бібліотеці Полтавського державного аграрного університету.

 

 

  Legal English. Читати
1 Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності "Право" (Ювілейна серія "НЮУ 215 років"). За загальною редакцією В.П. Сімонок, О.Ю. Кузнецової. Харків: Право, 2020. 332 с.
2 Аграрне право. Підручник. Видання 2-ге, змінене (Ювілейна серія "НЮУ 215 років"). За редакцією А.М. Статівки. Харків: Право, 2019. 416 с. Читати
3 Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення Навчальний поcібник. Кузьменко О.В. Київ: ЦУЛ, 2020. 388 с. Читати
4 Адміністративна відповідальність. Курс лекцій. Кузьменко О.В. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 568 с. Читати
5 Адміністративне право в схемах та коментарях Р.Мельник С.Масьонз. Київ: Юрінком Інтер, 2019. Юрінком Інтер, 344 с. Читати
6 Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. За загальною редакцією Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 2019. 190 с. Читати
7 Адміністративне право України. Підручник (Ювілейна серія "НЮУ 215 років"). За загальною редакцією Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 392 с. Читати
8 Адміністративне судочинство. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник. Тетарчук І.В. 2020. 186 с. Читати
9 Актуальні проблеми спадкового права Навчальний посібник рекомендовано МОН України. Заіка Ю.О. Київ: ЦУЛ, 2018. 336 с. Читати
10 Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2004. 672 с. Читати
11 Господарське право. Практикум. За загальною редакцією А.Г. Бобкової. Харків: Право, 2018 р. 592 с. Читати
12 Господарське процесуальне право України. Підручник. Ніколенко Л. М., Іванюта Н. В. Київ: Дакор. 2020. 276 с. Читати
13 Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки. Станом на 16.05.18 Практичний посібник. Чижмарь К.І., Журавльов Д.В. та ін. Київ: ЦУЛ, 2020. 176 с. Читати
14 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. Підручник (гриф МОН України), 4-те видання, перероблене та доповнене. За редакцією С.Г. Серьогіної. Харків: Право, 2018. 392 с. Читати
15 Договірне право: Загальна частина / За ред. О. В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер 2018. 896 с. Читати
16 Договірне право: Особлива частина / За ред. О. В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер 2018. 1200 с. Читати Ч.1
Читати Ч.2
Читати Ч.3
17 Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. Шуміло О.М. Київ: ЦУЛ, 2019. 432 с. Читати
18 Екологічне право. Підручник (Ювілейна серія "НЮУ 215 років"). За редакцією А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. 552 с. Читати
19 Житлове право України. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник. Тетарчук І.В. Київ: ЦУЛ, 2020. 250 с. Читати
20 Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи. Навчальний посібник. За заг. редакцією В.П. Сімонок. Харків: Право, 2017. 122 с. Читати
21 Загальна теорія держави і права: Підручник / Зайчук О. В. Київ: Юрінком Інтер 2016. 400 с. Читати
22 Загальна теорія права. Посібник для підготовки до іспитів за новою програмою курсу. За загальною редакцією О.В. Петришина. Харків: Право, 2019. 172 с. Читати
23 Земельне право. Посібник для підготовки до іспиту. М.В. Шульга, В.І. Гордєєв, Д.В. Санніков та ін. Харків: Право, 2019. 278 с. Читати
24 Історія держави і права зарубіжних країн /  Г. I. Трофанчук. Київ: Юрінком Інтер 2018. 448 с. Читати
25 Історія держави і права України. / Трофанчук Г.І. Київ: Юрінком Інтер 2019. 568 с. Читати
26 Конституційне право зарубіжних країн. Академіч. курс: Підручник / В. М. Шаповал. Київ: Юрінком Інтер 2018. 464 с. Читати
27 Конституційне право України: Навч. посіб. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Київ: Юрінком Інтер 2020. 556 с. Читати
28 Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: у 2-х ч. навч. посіб. 4-те вид., допов. Київ: Алерта, 2015. 416 с. Читати
29 Криміналістика. Академічний курс: Підручник / За ред. В. Г. Гончаренко, Т. В. Варфоломеєва. Київ: Юрінком Інтер 2018. 504 с. Читати
30 Криміналістика. Підручник. У двох томах. Том 1  (Ювілейна серія «НЮУ 215 років»). За редакцією В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с. Читати
31 Криміналістика. Підручник. У двох томах. Том 2  (Ювілейна серія «НЮУ 215 років»). За редакцією В.Ю. Шепітька. Харків: Право,  2019. 328 с. Читати
32 Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. 6-те видання, перероблене і доповнене (Ювілейна серія «НЮУ 215 років»). За редакцією В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. Харків: Право, 2020. 584 с. Читати
33 Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. 6-те видання, перероблене і доповнене (Ювілейна серія «НЮУ 215 років»). За редакцією В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. Харків: Право, 2020 р. 768 с. Читати
34 Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту. О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін. Харків: Право, 2020. 290 с. Читати
35 Кримінологія. Підручник (Гриф МОН України). Видання друге, перероблене та доповнене. За загальною редакцією Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. Харків: Право, 2018. 416 с. Читати
36 Кримінологія. Підручник.  / В.С. Ковальський, О.М. Костенко, Г.С. Семаков. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 336 с. Читати
37 Курс  адміністративного  права  України: підручник / за ред. О. В. Кузьменко. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер 2018. 904 с. Читати
38 Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 3-тє видання, перероблене і доповнене. За загальною редакцією Т.Л. Сироїд. Харків: Право, 2020. 494 с. Читати
39 Муніципальне право. Підручник. П.М. Любченко. Харків: Право, 2019. 512 с. Читати
40 Нотаріат. Підручник (Ювілейна серія «НЮУ 215 років«). В.В. Комаров, В.В. Баранкова. Харків: Право, 2019. 416 с. Читати
41 Ораторське мистецтво: підручник. Кацавець Р.С. Київ: Алерта, 2018. 216 с. Читати
42 Організація адвокатури та адвокатська діяльність. Навчальний посібник для підготовки до комплексного іспиту. І.В. Назаров, Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко та ін. Харків: Право, 2019. 352 с. Читати
43 Організація судових та правоохоронних органів. Частина 1. Основи судоустрою України. Навчальний посібник. У двох частинах. 2-ге видання, перероблене і доповнене. За редакцією Л.М. Москвич. Харків: Право, 2018. 244 с. Читати
44 Організація судових та правоохоронних органів. Частина 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності. Навчальний посібник. У двох частинах. 2-ге видання, перероблене і доповнене. За редакцією Л.М. Москвич. Харків: Право, 2018. 370 с. Читати
45 Податкове право України. Підручник (Ювілейна серія «НЮУ 215 років»). За редакцією М.П. Кучерявенка, Н.А. Маринів. Харків: Право, 2019. 440 с. Читати
46 Порівняльне конституційне право: навчальний посібник. Савчин М. В. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 328 с. Читати
47 Порівняльне правознавство у таблицях. Навчальний посібник для юридичних факультетів та закладів вищої освіти. 3-тє видання, змінене. О.В. Петришин, О.В. Зінченко,  Д.В. Лук`янов. Харків: Право, 2019. 164 с. Читати
48 Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури. Спеціальність "Право". За загальною редакцією В.П. Сімонок. Харків: Право, 2019. 88 с. Читати
49 Право Європейського Союзу. Підручник. Видання дев'яте, змінене і доповнене. За редакцією Р.А. Петрова. Харків: Право, 2019. 442 с. Читати
50 Право соціального забезпечення. Підручник  (Ювілейна серія «НЮУ 215 років«). За загальною редакцією О.М. Ярошенка. Харків: Право,  2019. 376 с. Читати
51 Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: Навч. посіб. / О. П. Віхров. Київ: Юрінком Інтер 2017. 448 с. Читати
52 Римське приватне право. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник. Тетарчук І.В. Київ: ЦУЛ, 2020. 136 с. Читати
53 Сімейне право: Підручник /  О. В. Дзера, І.В. Боднар. Київ: Юрінком Інтер 2018. 520 с. Читати
54 Страхові послуги. Навч. посіб. 2-ге вид. стереотипне. Дема Д.І. Київ: Алерта, 2017. 526 с. Читати
55 Судова риторика: Навч. посіб. / Молдован В. В. Київ: Юрінком Інтер 2019. 496 с. Читати
56 Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: підручник, 2-ге вид. виправл та доп. / Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Київ: Юрінком Інтер 2019. 584 с. Читати
57 Терлюк І. Я. Історія держави і права України: навч. посіб. Вид. 4-те, зі змінами. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 772 с. Читати
58 Трудове право України: Підруч. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка. Київ: Юрінком Інтер 2019. 600 с. Читати
59 Трудове право. Підручник. Третє видання, перероблене і доповнене (Ювілейна серія «НЮУ 215 років«). За загальною редакцією О.М. Ярошенка. Харків: Право, 2019. 544 с. Читати
60 Фінансове право. Підручник (Ювілейна серія «НЮУ 215 років«). За редакцією М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик. Харків: Право, 2019. 416 с. Читати
61 Цивільне право України. Загальна частина: Підруч. 3-є вид./ За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. Київ: Юрінком Інтер 2017. 976 с. Читати Ч.1
Читати Ч.2
Читати Ч.3
62 Цивільне право України. Особлива частина: Підруч. 3-є вид. / За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. Київ: Юрінком Інтер 2017. 1176 с. Читати Ч.1
Читати Ч.2
Читати Ч.3
63 Цивільний процес. Підручник. Васильєв С. В. Київ: Алерта, 2019. 506 с. Читати
64 Юридична деонтологія. Посібник для підготовки до заліків та іспитів. О.В. Петришин, О.В. Зінченко. Харків: Право, 2018. 84 с. Читати
65 Юридична психологія. Підручник. 3-тє видання, перероблене і доповнене (Ювілейна серія «НЮУ 215 років«). В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова. Харків: Право Читати

 

 

Науково-практичні коментарі кодексів України

Щомісячна юридично-просвітницька газета "Правовий вісник"