Рябошапко Леонід Іванович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

Вчені звання: 

доцент кафедри правознавства з 1992 р.;
професор кафедри правознавства з 2005 р.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус № 4,
кафедра підприємництва і права, каб. 482
e-mail: serhii.hladkyi@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-95-64

Ідентифікатори науковця:
Google Академія (Рябошапко Леонід)

 

Основні дисципліни: «Теорія держави і права»

Освіта

У 1985 році закінчив Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

Аспірантура

Захистив у Київському державному університеті імені Т. Шевченка кандидатську дисертацію на тему «Кодекс Законів про народну освіту УСРР 1922 року» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Докторантура

У 2003 році захистив у Національній юридичній академії імені Я. Мудрого докторську дисертацію на тему «Правове становище національних меншин в Україні (1917–2000 роки)» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2005 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 29 років.

Знання мов

англійська (зі словником)

Підвищення кваліфікації

2020 р. – підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання і роботи, користування платформою Moodle».

Публікації

1. Рябошапко Л. Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення / Л. Рябошапко, Л. Ярмол, Я. Бишкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, 2020. Т. 7, № 2. С. 10-18. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2020_7_2_4.
2. Рябошапко Л. Конституційні взаємини в Україні: досвід, суперечності, європейський контекст / Л. Рябошапко // Віче, 2014. № 8. С. 2-4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_8_2.
Рябошапко Л. Державницька позиція в еміграційному просторі: репрезентація суверенності / Л. Рябошапко // Віче, 2013. № 9. С. 12-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_9_7.
3. Рябошапко Л. Кодифікація законодавства про освіту – складова освітніх реформ / Л. Рябошапко // Віче, 2010. № 19. С. 25-28. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_19_14.
4. Станік Г., Рябошапко Л. Львівська міська рада: народовладдя у порівняльному вимірі: монографія. Львів: Простір-М, 2019. 916 с.
5. Національна безпека України: кримський вектор. Збірник документів і матеріалів (1917–2015 рр.); у 5-ти ч. / Упор., за ред. Л. Рябошапко та ін. Львів: Простір-М, 2015. 3 966 с.
6. Паризький процес: причини, наслідки, реалії, перспективи. Документи та матеріали (1917–2017 рр.); у 4-х ч. / Упор., за ред. Л. Рябошапко та ін. Л.: Простір-М, 2018. 2374 с.
7. 100-річчя державного органу з питань етнополітики в незалежній Україні як історія захисту національних меншин: державні інституції та міжнаціональні відносини – досвід, виклики, завдання / Зб. наук. матеріалів. Наук. редактор А. Юраш. Упоряд. Л. Рябошапко та ін. К.: Дух і Літера, 2019. 600 с.