Спеціальність «Галузеве машинобудування»

В Полтавському державному аграрному університеті на інженерно-технологічному факультеті з 2016 року ліцензовано спеціальність 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія.

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВНЯ

 

У рамках спеціальності 133 Галузева машинобудування готуємо фахівців за освітньо-професійною програмою "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва", яка дає можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин, дозволить навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем.

Термін навчання – 4 навчальні роки (2 або 3 роки для ОС Молодший бакалавр, ОКР Молодший спеціаліст).
Ліцензійний обсяг – 90 осіб.
Рівень вищої освіти – бакалавр.
Кваліфікація – бакалавр з галузевого машинобудування.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Основа вступу

Повна загальна середня освіта

ОС Молодший бакалавр,

ОКР Молодший спеціаліст

Бюджет/контракт

Бюджет і контракт

Бюджет і контракт

Тільки контракт

Предмети ЗНО

(вступних випробувань)

 1. Українська мова;
 2. Математика;
 3. Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.
 1. ЗНО з української мови;
 2. ЗНО з математики;
 3. Фахове випробування.
 1. ЗНО з української мови;
 2. ЗНО з біології або історії України, або математики, або іноземної мови, або географії, або фізики, або хімії;
 3. Фахове випробування.

 

 

Освітньо-професійна програма запроваджена з 2017 року для підготовки фахівців, здатних розробляти нові та удосконалювати наявні конструкції машин та устаткування, технологічні процеси виробництва та утилізації продукції, застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання об’єктів та процесів у сільськогосподарському виробництві. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.12.2016 р. № 1511л було отримано ліцензію на право здійснення підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Даній ОПП передувала підготовка фахівців за спеціальністю «Механізація сільського господарства», яку було запроваджено Наказом Міністерства сільського господарства СРСР №135 від 18 квітня 1966 року, задля чого було створено факультет механізації сільського господарства, на якому понад 50 років готували інженерів-механіків за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Впродовж цього часу на факультеті була створена та розвинена матеріально-технічна база, сформований науково-педагогічний колектив. Початковий варіант ОПП та навчального плану було розроблено на етапі ліцензування спеціальності 133 Галузеве машинобудування. ОПП Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва розроблено та вперше введено в дію з 1 вересня 2017 року (рішення Вченої ради ПДАА, протокол №24 від 25 квітня 2017 р.) Щорічно освітня програма переглядається і вдосконалюється відповідно до вимог галузі, побажань та рекомендацій стейкхолдерів і академічної спільноти, задля отримання випускниками актуальних фахових компетентностей і програмних результатів навчання у машинобудівній галузі сільськогосподарського виробництва. Так, до ОПП у 2019 році були внесені зміни, які стосувалися включення до обов’язкових компонент ОК26 “Системи 3D моделювання” і ОК8 “Історія та культура України”, яка замінила ОК “Історія української культури” й “Історія України”, а також здійснено перерозподіл кількості кредитів за окремими освітніми компонентами. Зміни були затверджені рішенням Вченої ради ПДАА, протокол №17 від 23 квітня 2019 р., та введені в дію з 1 вересня 2019 р. наказом №70 від 26 квітня 2019 р. З прийняттям Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 133 Галузеве машинобудування, який затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 806 з 1 вересня 2020 року, введено в дію оновлена ОПП (рішення Вченої ради ПДАА, протокол №24 від 01 липня 2020 р.), у якій враховано його вимоги та актуальні рекомендації стейкхолдерів, що ґрунтуються на ситуативному плануванні своєї діяльності відповідно до умов галузі машинобудування та наявних пропозицій, які представлено на ринку праці.

Цілями ОПП є професійна підготовка кваліфікованих кадрів для машинобудівної галузі, здатних до створення та синтезу новітніх моделей сільськогосподарської техніки, удосконалення наявних конструкцій машин та обладнання сільськогосподарського призначення, застосування технологічних процесів при виробництві та утилізації продукції машинобудування, до вирішення проблем та розв’язання задач пов’язаних з управлінням підприємствами машинобудівної і проектувальної спрямованості та їх адмініструванням, проектування та побудови інноваційних машин, їх практичного впровадження, застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання об’єктів та процесів сільськогосподарського машинобудування. Особливістю ОПП є тісна співпраця з машинобудівними заводами, підприємствами агропромислового комплексу та організаціями різних форм власності регіону. Вона дозволяє опанувати сучасні технології оцінки та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності діяльності на реальних прикладах, зокрема шляхом: проходження практики на сучасних виробничих підприємствах; написання наукових робіт, тез, статей; презентації проведених досліджень та впровадження конструкторських пропозицій у виробництво. У ОПП зроблено акцент на проектуванні, розрахунках, конструюванні, дослідженні та технічній експлуатації машин, обладнання сільськогосподарського виробництва.

Навчання за ОПП здійснюється за денною та заочною формами, та дозволить отримати професійні знання вищої інженерної освіти. Здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів для машинобудівної галузі України,здатних до створення та синтезу новітніх моделей сільськогосподарської техніки, до розв’язування проблем та задач пов’язаних з управлінням підприємств машинобудівної та проектувальної спрямованості та їх адмініструванням; проектування та побудова інноваційних машин, їх практичне впровадження.

Об’єкти діяльності бакалавра за освітньо-професійною програмою "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" визначаються:

 • використанням набутих знань та умінь з найсучасніших технологій автоматизованого проектування і виготовлення сільськогосподарської техніки та обладнання;
 • можуть створювати нове технологічне обладнання з сучасними системами керування;
 • використовуючи найсучасніші матеріали та технології для їх виготовлення;
 • можуть здійснювати впровадження, забезпечувати діагностику, експлуатацію і ремонт;
 • займатися маркетинговою діяльністю;
 • організовувати виробничий процес і виконувати функції керівників та організаторів виробництва.

Фахівці працюють конструкторами, технологами, менеджерами виробництва, здійснюють маркетингову діяльність щодо фахового супроводу впровадження, реалізації та збуту технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах машинобудування та автомобільної, легкої, харчової, переробної, хімічної, електронної та інших галузей промисловості.

 

Наші координати:

ПДАА, корпус 3, Інженерно-технологічний факультет
вул. Г. Сковороди, 1/3
м. Полтава, 36003

Контактні телефони:

(0532) 56-96-87
(066) 579-23-19
(096) 524-90-43

Електронні ресурси:

vstup@pdaa.edu.ua
mech@pdaa.edu.ua

www.pdaa.edu.ua
www.facebook.com/PDAU1920